Hiệu ứng đài phun nước chiếu sáng nhiều màu sắc

Nhiều khi nhân dịp các sự kiện trọng đại nào đó bạn cần trang trí cho blogspot của mình cho có phần không khí bằng các hiệu ứng như mưa rơi, tuyết rơi, pháo hoa, chuông giáng sinh....hiệu ứng đài phun nước chiếu sáng nhiều màu sắc cũng là lựa chọn không tồi.

Dưới đây là phần hướng dẫn các bạn cài đặt hiệu ứng đài phun nước chiếu sáng nhiều màu sắc cho blogspot


DEMOBạn có thể gộp cả 3 phần:
- css
- Javascript
- HTML
Bằng cách thêm 1 tiện ích tại phần footer(footer có chiều rộng là cả trang blogspot).

Hoặc bạn cài từng phần vào trong mẫu như:
- css trước thẻ ]]></b:skin>
- Javascript trước thẻ </body>
- HTML vào nơi bạn muốn hiệu ứng hiển thị.

Sau đây là các thành phần:

+ CSS.

.container{
width: 100%;
height: 100%;
margin: 0;
padding: 0;
background-color: #000000;
}

+ Javascript.

var RENDERER = {
GRAVITY : 0.08,
BASE_RATE : 0.6,
OFFSET_RATE : 1 / 50,
PARTICLE_COUNT : 30,

init : function(){
this.setParameters();
this.setup();
this.reconstructMethods();
this.bindEvent();
this.render();
},
setParameters : function(){
this.$window = $(window);
this.$container = $('#jsi-fountain-container');
this.$canvas = $('<canvas />');
this.context = this.$canvas.appendTo(this.$container).get(0).getContext('2d');
this.particles = [];
this.fountains = [];
this.resizeIds = [];
},
setup : function(){
this.particles.length = 0;
this.fountains.length = 0;
this.resizeIds.length = 0;
this.width = this.$container.width();
this.height = this.$container.height();
this.$canvas.attr({width : this.width, height : this.height});
this.velocity = 1;

while(true){
var distance = 0,
velocity = this.velocity;

while(velocity >= 0){
velocity -= this.GRAVITY;
distance += velocity;
}
if(distance > Math.min(this.height * (this.BASE_RATE - this.OFFSET_RATE), 500)){
this.velocity -= 0.2;
break;
}
this.velocity += 0.2;
}
this.gradient = this.context.createLinearGradient(0, this.height * this.BASE_RATE, 0, this.height);
this.gradient.addColorStop(0, 'hsla(210, 80%, 5%, 0.5)');
this.gradient.addColorStop(0.1, 'hsla(210, 80%, 5%, 0.8)');
this.gradient.addColorStop(1, 'hsla(210, 80%, 5%, 0.9)');
this.createElements();
},
createElements : function(){
for(var i = 0, count = this.PARTICLE_COUNT * this.width / 500 * this.height / 500; i < count; i++){
this.particles.push(new PARTICLE(this));
}
for(var i = -2; i <= 2; i++){
this.fountains.push(new FOUNTAIN(this, this.width / 2 + i * Math.max(250, this.width / 5), this.height * (this.BASE_RATE - this.OFFSET_RATE), i));
}
},
watchWindowSize : function(){
while(this.resizeIds.length > 0){
clearTimeout(this.resizeIds.pop());
}
this.tmpWidth = this.$window.width();
this.tmpHeight = this.$window.height();
this.resizeIds.push(setTimeout(this.jdugeToStopResize, this.RESIZE_INTERVAL));
},
jdugeToStopResize : function(){
var width = this.$window.width(),
height = this.$window.height(),
stopped = (width == this.tmpWidth && height == this.tmpHeight);

this.tmpWidth = width;
this.tmpHeight = height;

if(stopped){
this.setup();
}
},
reconstructMethods : function(){
this.watchWindowSize = this.watchWindowSize.bind(this);
this.jdugeToStopResize = this.jdugeToStopResize.bind(this);
this.render = this.render.bind(this);
},
bindEvent : function(){
this.$window.on('resize', this.watchWindowSize);
},
getRandomValue : function(min, max){
return min + (max - min) * Math.random();
},
render : function(){
requestAnimationFrame(this.render);
this.context.fillStyle = 'hsla(0, 0%, 0%, 0.3)';
this.context.fillRect(0, 0, this.width, this.height);
this.context.save();
this.context.globalCompositeOperation = 'lighter';

for(var i = 0, count = this.particles.length; i < count; i++){
this.particles[i].render(this.context);
}
for(var i = 0, count = this.fountains.length; i < count; i++){
this.fountains[i].render(this.context);
}
this.context.restore();
this.context.save();
this.context.translate(0, this.height * this.BASE_RATE);
this.context.scale(1, -(1 - this.BASE_RATE) / this.BASE_RATE);
this.context.drawImage(this.$canvas.get(0), 0, 0, this.width, this.height * this.BASE_RATE, 0, -this.height * this.BASE_RATE, this.width, this.height * this.BASE_RATE);
this.context.restore();
this.context.fillStyle = this.gradient;
this.context.fillRect(0, this.height * this.BASE_RATE, this.width, this.height * (1 - this.BASE_RATE));
}
};
var PARTICLE = function(renderer){
this.renderer = renderer;
this.init();
};
PARTICLE.prototype = {
THRESHOLD : 10,

init : function(){
this.x = this.renderer.getRandomValue(-this.THRESHOLD, this.renderer.width + this.THRESHOLD);
this.y = this.renderer.getRandomValue(-this.THRESHOLD, this.renderer.height * this.renderer.BASE_RATE + this.THRESHOLD);
this.vx = this.renderer.getRandomValue(-0.3, 0.3);
this.vy = this.renderer.getRandomValue(-0.3, 0.3);
this.theta = this.renderer.getRandomValue(0, Math.PI * 2);
this.deltaTheta = this.renderer.getRandomValue(Math.PI / 300, Math.PI / 100);
},
getColor : function(){
var baseIndex = -1,
fountains = this.renderer.fountains,
hue = 0;

for(var i = 0, count = fountains.length; i < count; i++){
if(this.x < fountains[i].x){
break;
}
baseIndex = i;
}
if(baseIndex == -1){
hue = fountains[0].hue;
}else if(baseIndex == fountains.length - 1){
hue = fountains[fountains.length - 1].hue;
}else{
var dx1 = this.x - fountains[baseIndex].x,
dx2 = fountains[baseIndex + 1].x - this.x;
hue = fountains[baseIndex].hue * (dx2 / (dx1 + dx2)) + fountains[baseIndex + 1].hue * (dx1 / (dx1 + dx2));
}
return 'hsl(' + hue + ', 60%, ' + (15 * (1 + Math.sin(this.theta))) + '%)';
},
render : function(context){
context.save();
context.fillStyle = this.getColor();
context.beginPath();
context.arc(this.x, this.y, 1, 0, Math.PI * 2, false);
context.fill();
context.restore();

this.x += this.vx;
this.y += this.vy;
this.theta += this.deltaTheta;
this.theta %= Math.PI * 2;

if(this.x < -this.THRESHOLD && this.vx < 0 || this.x > this.renderer.width + this.THRESHOLD && this.vx > 0){
this.vx *= -1;
}
if(this.y < -this.THRESHOLD && this.vy < 0 || this.y > this.renderer.height * this.renderer.BASE_RATE + this.THRESHOLD && this.vy > 0){
this.vy *= -1;
}
}
};
var FOUNTAIN = function(renderer, x, y, index){
this.renderer = renderer;
this.x = x;
this.y = y;
this.index = index;
this.init();
};
FOUNTAIN.prototype = {
init : function(){
this.waterLines = [];
this.hue = 60;
this.destinationHue = this.hue + 72 * this.index;
this.waitCount = Math.abs(this.index) * 100;
this.count = 0;
this.theta = 0;
this.status = 0;
},
controlStatus : function(){
switch(this.status){
case 0:
if(++this.count >= this.waitCount){
this.status = 1;
}
break;
case 1:
if(++this.count >= 300){
this.status = 2;
this.count = 0;
}
break;
case 2:
this.hue += this.index;

if(this.hue == this.destinationHue){
this.status = 3;
}
break;
case 3:
if(++this.count == 300){
this.status = 4;
this.count = 0;
}
break;
case 4:
this.theta += Math.PI / 50;
this.theta %= Math.PI * 2;

if(this.count++ == 25){
this.status = 3;
}
}
return this.status > 0;
},
render : function(context){
var hue = this.hue + Math.sin(this.theta) * 36;
context.save();
context.fillStyle = 'hsl(' + hue + ', 70%, 30%)';
context.translate(this.x, this.y);
context.scale(1, 0.3);
context.beginPath();
context.arc(0, 0, 10, 0, Math.PI * 2, false);
context.fill();
context.restore();

if(!this.controlStatus()){
return;
}
context.save();
context.translate(this.x, this.y);

for(var i = this.waterLines.length - 1; i >= 0; i--){
if(!this.waterLines[i].render(context, hue)){
this.waterLines.splice(i, 1);
}
}
context.restore();
this.waterLines.push(new WATER_LINE(this.renderer));
}
};
var WATER_LINE = function(renderer){
this.renderer = renderer;
this.init();
};
WATER_LINE.prototype = {
MAX_TRACES : 80,

init : function(){
var theta = this.renderer.getRandomValue(-Math.PI / 20, Math.PI / 20),
rate = this.renderer.getRandomValue(0.8, 1);
this.x = this.renderer.getRandomValue(-2, 2);
this.y = 0;
this.vx = this.renderer.velocity * Math.sin(theta) * rate;
this.vy = -this.renderer.velocity * Math.cos(theta * this.renderer.getRandomValue(3, 6)) * rate;
this.opacity = 1;
this.luminance = 0;
this.traces = [];
},
render : function(context, hue){
this.traces.push({x : this.x, y : this.y});

if(this.traces.length > this.MAX_TRACES){
this.traces.shift();
}
context.save();
context.strokeStyle = 'hsla(' + hue + ', 70%, ' + this.luminance + '%, ' + this.opacity + ')';
context.beginPath();
context.moveTo(this.traces[0].x, this.traces[0].y);

for(var i = 1, count = this.traces.length; i < count; i++){
context.lineTo(this.traces[i].x, this.traces[i].y);
}
context.stroke();
context.restore();
this.x += this.vx;
this.y += this.vy;
this.vy += this.renderer.GRAVITY;

if(this.vy > 0){
this.opacity -= 0.02;
}
if(this.luminance < 10){
this.luminance += 0.1;
}
return this.opacity > 0;
}
};
$(function(){
RENDERER.init();
});

+ HTML.

<div id="jsi-fountain-container" class="container"></div>

Nếu gộp và thêm một tiện ích thì dùng code sau.

<style>
.container{
width: 100%;
height: 100%;
margin: 0;
padding: 0;
background-color: #000000;
}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var RENDERER = {
GRAVITY : 0.08,
BASE_RATE : 0.6,
OFFSET_RATE : 1 / 50,
PARTICLE_COUNT : 30,

init : function(){
this.setParameters();
this.setup();
this.reconstructMethods();
this.bindEvent();
this.render();
},
setParameters : function(){
this.$window = $(window);
this.$container = $('#jsi-fountain-container');
this.$canvas = $('<canvas />');
this.context = this.$canvas.appendTo(this.$container).get(0).getContext('2d');
this.particles = [];
this.fountains = [];
this.resizeIds = [];
},
setup : function(){
this.particles.length = 0;
this.fountains.length = 0;
this.resizeIds.length = 0;
this.width = this.$container.width();
this.height = this.$container.height();
this.$canvas.attr({width : this.width, height : this.height});
this.velocity = 1;

while(true){
var distance = 0,
velocity = this.velocity;

while(velocity >= 0){
velocity -= this.GRAVITY;
distance += velocity;
}
if(distance > Math.min(this.height * (this.BASE_RATE - this.OFFSET_RATE), 500)){
this.velocity -= 0.2;
break;
}
this.velocity += 0.2;
}
this.gradient = this.context.createLinearGradient(0, this.height * this.BASE_RATE, 0, this.height);
this.gradient.addColorStop(0, 'hsla(210, 80%, 5%, 0.5)');
this.gradient.addColorStop(0.1, 'hsla(210, 80%, 5%, 0.8)');
this.gradient.addColorStop(1, 'hsla(210, 80%, 5%, 0.9)');
this.createElements();
},
createElements : function(){
for(var i = 0, count = this.PARTICLE_COUNT * this.width / 500 * this.height / 500; i < count; i++){
this.particles.push(new PARTICLE(this));
}
for(var i = -2; i <= 2; i++){
this.fountains.push(new FOUNTAIN(this, this.width / 2 + i * Math.max(250, this.width / 5), this.height * (this.BASE_RATE - this.OFFSET_RATE), i));
}
},
watchWindowSize : function(){
while(this.resizeIds.length > 0){
clearTimeout(this.resizeIds.pop());
}
this.tmpWidth = this.$window.width();
this.tmpHeight = this.$window.height();
this.resizeIds.push(setTimeout(this.jdugeToStopResize, this.RESIZE_INTERVAL));
},
jdugeToStopResize : function(){
var width = this.$window.width(),
height = this.$window.height(),
stopped = (width == this.tmpWidth && height == this.tmpHeight);

this.tmpWidth = width;
this.tmpHeight = height;

if(stopped){
this.setup();
}
},
reconstructMethods : function(){
this.watchWindowSize = this.watchWindowSize.bind(this);
this.jdugeToStopResize = this.jdugeToStopResize.bind(this);
this.render = this.render.bind(this);
},
bindEvent : function(){
this.$window.on('resize', this.watchWindowSize);
},
getRandomValue : function(min, max){
return min + (max - min) * Math.random();
},
render : function(){
requestAnimationFrame(this.render);
this.context.fillStyle = 'hsla(0, 0%, 0%, 0.3)';
this.context.fillRect(0, 0, this.width, this.height);
this.context.save();
this.context.globalCompositeOperation = 'lighter';

for(var i = 0, count = this.particles.length; i < count; i++){
this.particles[i].render(this.context);
}
for(var i = 0, count = this.fountains.length; i < count; i++){
this.fountains[i].render(this.context);
}
this.context.restore();
this.context.save();
this.context.translate(0, this.height * this.BASE_RATE);
this.context.scale(1, -(1 - this.BASE_RATE) / this.BASE_RATE);
this.context.drawImage(this.$canvas.get(0), 0, 0, this.width, this.height * this.BASE_RATE, 0, -this.height * this.BASE_RATE, this.width, this.height * this.BASE_RATE);
this.context.restore();
this.context.fillStyle = this.gradient;
this.context.fillRect(0, this.height * this.BASE_RATE, this.width, this.height * (1 - this.BASE_RATE));
}
};
var PARTICLE = function(renderer){
this.renderer = renderer;
this.init();
};
PARTICLE.prototype = {
THRESHOLD : 10,

init : function(){
this.x = this.renderer.getRandomValue(-this.THRESHOLD, this.renderer.width + this.THRESHOLD);
this.y = this.renderer.getRandomValue(-this.THRESHOLD, this.renderer.height * this.renderer.BASE_RATE + this.THRESHOLD);
this.vx = this.renderer.getRandomValue(-0.3, 0.3);
this.vy = this.renderer.getRandomValue(-0.3, 0.3);
this.theta = this.renderer.getRandomValue(0, Math.PI * 2);
this.deltaTheta = this.renderer.getRandomValue(Math.PI / 300, Math.PI / 100);
},
getColor : function(){
var baseIndex = -1,
fountains = this.renderer.fountains,
hue = 0;

for(var i = 0, count = fountains.length; i < count; i++){
if(this.x < fountains[i].x){
break;
}
baseIndex = i;
}
if(baseIndex == -1){
hue = fountains[0].hue;
}else if(baseIndex == fountains.length - 1){
hue = fountains[fountains.length - 1].hue;
}else{
var dx1 = this.x - fountains[baseIndex].x,
dx2 = fountains[baseIndex + 1].x - this.x;
hue = fountains[baseIndex].hue * (dx2 / (dx1 + dx2)) + fountains[baseIndex + 1].hue * (dx1 / (dx1 + dx2));
}
return 'hsl(' + hue + ', 60%, ' + (15 * (1 + Math.sin(this.theta))) + '%)';
},
render : function(context){
context.save();
context.fillStyle = this.getColor();
context.beginPath();
context.arc(this.x, this.y, 1, 0, Math.PI * 2, false);
context.fill();
context.restore();

this.x += this.vx;
this.y += this.vy;
this.theta += this.deltaTheta;
this.theta %= Math.PI * 2;

if(this.x < -this.THRESHOLD && this.vx < 0 || this.x > this.renderer.width + this.THRESHOLD && this.vx > 0){
this.vx *= -1;
}
if(this.y < -this.THRESHOLD && this.vy < 0 || this.y > this.renderer.height * this.renderer.BASE_RATE + this.THRESHOLD && this.vy > 0){
this.vy *= -1;
}
}
};
var FOUNTAIN = function(renderer, x, y, index){
this.renderer = renderer;
this.x = x;
this.y = y;
this.index = index;
this.init();
};
FOUNTAIN.prototype = {
init : function(){
this.waterLines = [];
this.hue = 60;
this.destinationHue = this.hue + 72 * this.index;
this.waitCount = Math.abs(this.index) * 100;
this.count = 0;
this.theta = 0;
this.status = 0;
},
controlStatus : function(){
switch(this.status){
case 0:
if(++this.count >= this.waitCount){
this.status = 1;
}
break;
case 1:
if(++this.count >= 300){
this.status = 2;
this.count = 0;
}
break;
case 2:
this.hue += this.index;

if(this.hue == this.destinationHue){
this.status = 3;
}
break;
case 3:
if(++this.count == 300){
this.status = 4;
this.count = 0;
}
break;
case 4:
this.theta += Math.PI / 50;
this.theta %= Math.PI * 2;

if(this.count++ == 25){
this.status = 3;
}
}
return this.status > 0;
},
render : function(context){
var hue = this.hue + Math.sin(this.theta) * 36;
context.save();
context.fillStyle = 'hsl(' + hue + ', 70%, 30%)';
context.translate(this.x, this.y);
context.scale(1, 0.3);
context.beginPath();
context.arc(0, 0, 10, 0, Math.PI * 2, false);
context.fill();
context.restore();

if(!this.controlStatus()){
return;
}
context.save();
context.translate(this.x, this.y);

for(var i = this.waterLines.length - 1; i >= 0; i--){
if(!this.waterLines[i].render(context, hue)){
this.waterLines.splice(i, 1);
}
}
context.restore();
this.waterLines.push(new WATER_LINE(this.renderer));
}
};
var WATER_LINE = function(renderer){
this.renderer = renderer;
this.init();
};
WATER_LINE.prototype = {
MAX_TRACES : 80,

init : function(){
var theta = this.renderer.getRandomValue(-Math.PI / 20, Math.PI / 20),
rate = this.renderer.getRandomValue(0.8, 1);
this.x = this.renderer.getRandomValue(-2, 2);
this.y = 0;
this.vx = this.renderer.velocity * Math.sin(theta) * rate;
this.vy = -this.renderer.velocity * Math.cos(theta * this.renderer.getRandomValue(3, 6)) * rate;
this.opacity = 1;
this.luminance = 0;
this.traces = [];
},
render : function(context, hue){
this.traces.push({x : this.x, y : this.y});

if(this.traces.length > this.MAX_TRACES){
this.traces.shift();
}
context.save();
context.strokeStyle = 'hsla(' + hue + ', 70%, ' + this.luminance + '%, ' + this.opacity + ')';
context.beginPath();
context.moveTo(this.traces[0].x, this.traces[0].y);

for(var i = 1, count = this.traces.length; i < count; i++){
context.lineTo(this.traces[i].x, this.traces[i].y);
}
context.stroke();
context.restore();
this.x += this.vx;
this.y += this.vy;
this.vy += this.renderer.GRAVITY;

if(this.vy > 0){
this.opacity -= 0.02;
}
if(this.luminance < 10){
this.luminance += 0.1;
}
return this.opacity > 0;
}
};
$(function(){
RENDERER.init();
});
//]]>
</script>
<div id="jsi-fountain-container" class="container">
</div>

Hiệu ứng này yêu cầu có thư viện jquery hỗ trợ ví dụ:
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>
Tổng hợp.


Post a Comment

Previous Post Next Post